สิ่งสำคัญภายในวัด
กดที่นี่. หลัง จาก กลับ จาก บิณฑบาต . กำลัง พักจิต ..โยม ถ่าย. + มีข้อวัตร วัดป่าดงใหญ่

            ตาราง ข้อวัตร การปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงใหญ่  ( บ้านแดงหม้อ )

                เพื่อความเจริญ  พัฒนารุดไป+ก้าวหน้า  รุ่งเรื่อง ประสพความสำเร็จ  รวดเร็ว  ทันเวลา ของพวกเราทุกๆ คน..   ก็ควรจะ

เวลา ๐๒.๔๕ น. ตีระฆัง (รีบ ๆ ตื่นทางกาย+ใจ เก็บที่นอนให้เรียบร้อย ล้างหน้า บ้วนปาก ทำกิจส่วนตัว) เพื่อรวมกันที่ศาลา นั่งสมาธิภาวนา ฝึกศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (บางครั้งก็อาจจะทำวัตรเช้า ก่อน หรือ เดินจงกรมก่อน  หรือ ฟังเทศน์ธรรมมะจากพระ จากเทป ซี.ดี. ก่อน..ในบางฤดู  บางช่วง อาจจะมีการอยู่วิเวก คือ ทำวัตร + ทำความเพียร ส่วนตัว ไม่ได้รวมกันทำ ก็มี)

เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า ทั้งภาษาบาลีล้วน ทั้งไทยล้วน ทั้งบาลีและไทยสลับกันไป เพื่อแก้นิวรณ์ ๕  (นิวรณ์ ๕ คือ สิ่งที่ปิดกั้น ขัดขวางในการทำความดี ปิดศีล  สมาธิ ปัญญา ปิดนิพพาน  ได้แก่ความอยากมาก+เกิน, ความโกรธไม่พอใจ,  ความง่วงเหงา+ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน+รำคาญ,  ความลังเล+สงสัย  จนไม่ยอมทำอะไรๆ ที่ดีๆ เลย?)    อาจจะต่อด้วยฟังธรรม ฟัง+ศึกษาพระวินัย  วิธีการภาวนา สมถะ + วิปัสสนา วิธีการฆ่ากิเลส  รับอรุณ   เพื่อจะให้จิตปลอดโปร่ง.. เหมือนกันกับท้องฟ้า แสงดวงอาทิตย์  ป่า ธรรมชาติที่กำลังจะสว่างๆ  รุ่งเรืองขึ้น                                

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำความสะอาดเสนาสนะ  กวาดจากข้างบนลงล่าง  หรือ ถู ถ้าสกปรกมากที่ศาลา + ที่ห้องอ่านพระไตรปิฎก  จัดที่ฉัน ตั้งกระโถน  เตรียมน้ำฉัน น้ำใช้  เปลี่ยนน้ำล้างเท้า (ถ้า สกปรก)   กวาดบริเวณรอบ ๆ  

เวลา ๐๕.๑๕ น. พระภิกษุ สามเณร ออกบิณฑบาต พระห่มจีวรซ้อน+ผ้าสังฆาฏิ  ยกเว้นตามพระวินัย เช่น ฝนจะตก ข้ามน้ำ  ป่วย  ตามวินัยฯ    พิจารณาก่อนใช้จีวรใช้บท ยถาปัจจะยัง ฯ และบท ปฏิสังขา โยนิโส จีวรังฯ แปลเป็นไทยด้วย  ผู้น้อยรับบาตรพระเถระ ทั้งตอนไปและกลับ แล้วเดินนำออกไปข้างหน้าห่างๆ หรืออาจจะเดินตามหลังท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆ มีบ้านแดงหม้อ บ้านทุ่ง บ้านบุตร บ้านละ ๒ หมู่ รวม ๖ หมู่ ไปหมู่ละ ๖-๘ วัน บางครั้ง ก็ไปสายเดียว บางครั้ง ก็ไป ๒–๓ สายพร้อมกัน  ปฏิบัติทำตามหลักเสขิยวัตรหมวดการเข้าบ้าน ๒๖ ข้อ และตามวัตร ๑๔ ในเรื่องการออกรับบิณฑบาต (ปิณฺฑจาริกวัตฺต) ระหว่างกำลังไประหว่างรับบิณฑบาต และตอนกลับ พระ - เณรต้องคอยดู  ถ้า บาตรพระเถระ (ที่มีพรรษามากกว่า ๑๐) เต็มให้คอยดู สังเกต คอยรับสิ่งของ ดอกไม้  ถุง  ขวด ร่ม  อาหาร ฯลฯ     จากพระเถระด้วย   ในระหว่างทางที่ไปและกลับ อาจจะท่องหนังสือธรรม หรือทบทวนปาฏิโมกข์+ทบทวนธรรม+ภาวนา ฝึกศีล  สติ สมาธิ ปัญญา วิมังสา    อย่าเดินคู่จนขวางถนนให้เดินตามหลัง อย่าคุยกันแบบ ไม่มีสติ ปัญญา                                                        

เวลา ๐๖.๔๕ น. กลับจากบิณฑบาต พระเณรผู้น้อยรับบาตรพระเถระ รีบกลับก่อน คอยล้างเท้า รับจีวร พับผ้าสังฆาฏิ (ถ้าผ้าเปียก-อับให้ผึ่งแดดก่อนจนแห้ง แล้วจึงพับเก็บ)  พระรับประเคนบาตรจากสามเณรหรือโยมแล้วเทอาหารบิณฑบาต โยมจะเตรียม ทำของดิบให้สุก+ทำของที่ไม่ควรให้ควร+ล้าง+จัด+ทำความสะอาด ให้ถูกธรรมวินัย แล้วโยมจะนำมาถวายพระ ณ ที่ฉัน  (ยกเว้นที่ฉันอาหารเฉพาะที่ได้ในบาตร = ปัตตปิณฑิกังคะ  ก็จัดให้พอดีกับตน ที่เหลือก็ส่งโรงครัว) (ฉันรวมในบาตร+ฉันอาสนะเดียว)  บางที่อาจจะไปทำข้อวัตรต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาด กวาดถนน กุฎีครูบาอาจารย์ ฯลฯ

เวลา ๐๗.๓๐ น. รวมกัน ณ ศาลาที่ฉัน นั่งพักจิต นั่งสมาธิภาวนา พักใจ ทานอาหารใจ     อาจจะมีการสอนจากหนังสือบุพพสิกขาวรรณนา  หรือ  ธรรมะอื่น ๆ ด้วย

เวลา ๐๘.๐๐ น. รับอาหาร (ก่อนรับล้างมือด้วย) พิจารณาบิณฑบาตก่อนฉัน โดยใช้ทั้งบท ยถา ปัจจะยังฯ และบท ปฏิสังขา โยนิโสฯ แปลเป็นไทยด้วย ฉันภัตตาหาร ตามหลักเสขิยวัตรหมวดการรับและฉันภัตตาหาร ๓๐ ข้อ รับรู้เวทนา รสที่ลิ้น สัมผัสที่ร่างกาย ลำคอ กระเพาะอาหาร มิให้กิเลสครอบงำ เสร็จแล้วล้างบาตร กระโถน ภาชนะ เช็ด ให้แห้งสนิท (บาตรผึ่งแดดพอแห้ง ก่อนเก็บ) เก็บสิ่งของ อาสนะ ปัด กวาด (ถู) ที่ฉันให้สะอาด เรียบร้อย ไร้กลิ่น...  แปรงฟันด้วย

เวลา  ๑๐.๐๐ น. รวมกันฝึกสมถะ วิปัสสนา ที่บริเวณศาลา ใช้ท่ายืน เดิน นั่ง ควรจะนั่งอย่างน้อย ประมาณ ๓๐ นาที จะเลือกนั่ง ในช่วงไหน? ต้น กลาง ปลาย ก็ได้                       

เวลา  ๑๑.๐๐ น. กราบพระพร้อมกัน เก็บบริขารกลับกุฎีของตนอย่างสงบ อาจจะตากผ้าไตรจีวร และบริขารอื่น กวาดบริเวณ รอบๆ กวาด เช็ด ถูกุฎี  เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  ท่องพระปริตร อ่านตำราธรรมมะ   พระไตรปิฎก  เขียนหนังสือ    ฝึกใช้ปัญญา  ฟังเทศน์จากเครื่องฟัง  ซ่อมแซม  เย็บของใช้ ไตรจีวร บริขารส่วนตัว  เมื่อผ้าแห้งก็เก็บ   อยู่วิเวก ทำความเพียร  ฆ่ากิเลสส่วนตัว

เวลา ๑๒.๔๕ น. ตีระฆัง รวมที่ศาลา เพื่อฝึกนั่งสมาธิ วิปัสสนา ถ้าจะหลับ ควรจะใช้ท่า ยืน หรือ เดินจงกรม พยามยามแก้ ป้องกัน นิวรณ์ทั้ง ๕ ให้ได้ จึงจะเกิด มรรค ผล  นิพพาน มีความสุข       

เวลา ๑๔.๐๐ น. ฟังธรรม อาจจะสลับกันระหว่างนั่งสมาธิ กับ ฟังธรรมในระหว่างประมาณ ๒ ชั่วโมง (๑๒.๔๕-๑๕.๐๐ น.) นี้  หรือฝึกสมถะ+วิปัสสนา ยาวตลอดรวดเดียว ก็มี จุดมุ่งหมายก็เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์

เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมทำกิจวัตร ปัด กวาด เช็ด ถู เสนาสนะที่อยู่ ศาลา ห้องน้ำ ห้องอ่านพระไตรปิฎก กุฏิครูบาอาจารย์ โรงครัว บริเวณทางเดินในวัด ที่ล้างบาตร เตรียมน้ำฉัน น้ำใช้+อาบ+ล้างบาตร+ล้างเท้า  ดูแลซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาสิ่งที่สึกหรอ ที่ไม่เหมาะสมให้ดี ๆ เป็นการฝึกสติ+สัมปชัญญะ+ภาวนา+ความสามัคคี ในท่าเปลี่ยนอิริยาบท+ออกกำลัง+บริหารกาย บรรเทาอาการปวด เมื่อย ขัด  ยอก ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้กาย+ใจสดชื่น โล่ง เบา เลือด ลมเดินคล่อง มิอึดอัด  ด้วยการฝึกวัตรต่างๆ ตามวัตร ๑๔ ว่าด้วยเสนาสนะวัตร-วัจจะกุฎี-อุปัชฌาย-อาจริย-อันเตวาสิกวัตร ฯลฯ                          

เวลา ๑๖.๐๐ น. รับน้ำร้อน น้ำปานะ พิจารณาก่อนฉัน คิลานเภสัช คือยาเพื่อรักษาคนไข้ ใช้ทั้งบท ยถาปัจจะยัง ฯ และบท ปฏิสังขา  โยนิโส คิลานะ ฯ แปลเป็นไทยด้วย  เสร็จแล้วก็ล้างแก้ว ช้อน ภาชนะ กระโถน เก็บสิ่งของ ปานะ ยา ภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ ให้เข้าที่เดิม  ปิดประตูให้เรียบร้อย  กวาด ถู บริเวณพื้นที่ ที่ฉันน้ำปานะ ให้สะอาด  ไร้กลิ่น  เรียบร้อย  กันมด  แมลง 

อย่าลืม..การนับอายุของกาลิก ๔ (อายุของอาหาร อายุจากเช้า-เที่ยงวัน, น้ำปานะ อายุจากรับถึงก่อนจะรุ่งอรุณ (๑ วัน+คืน), น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำหวาน อายุ ๗ วัน, ยารักษาโรคทีมีอายุยาวตลอดไป หลังจากที่พระได้รับประเคนแล้ว) และอย่าให้กาลิกระคน (ปน) กันด้วย (ให้แยกภาชนะใส่)

เวลา ๑๖.๓๐ น. สรงน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ไม่ใช้สบู่หอม  ถ้าใช้สบู่ ควรให้น้ำสบู่อยู่บนร่างกาย เกินกว่า ๑ นาที เพื่อให้ฆ่าเชื้อ+กัดสิ่งสกปรก แล้ว ค่อยล้างออกให้หมด ถ้า..ใช้น้ำแบบประหยัด จะดีมาก แปรงฟันด้วย

เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม ในวันพระโยมจะรวมกันเดิน การเดินจงกรมให้เดินอย่าง มี สติ + รู้ไตรลักษณ์ ไม่คุยกัน ตั้งใจเดิน  จะใช้คำท่อง ภาวนา บริกรรม (พุทโธ)  วิธีแบบ สมถะ หรือ วิปัสสนา ฯ

เวลา ๑๗.๔๕ น. เสียงระฆัง เตือนให้มารวมกันที่ศาลา เพื่อ ฝึกนั่งสมาธิ + วิปัสสนา  พยายามตั้งสติในการฝึกดีๆ อย่าให้นิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำ   ถ้า.. เฉยโง่  ไม่ฉลาด ..  ให้เลือกหาธรรมมาวิจัย  ฝึกใช้ปัญญา ฯลฯ   

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ทั้งภาษาไทยล้วน บาลีล้วน  ผสม  สวดปริตร ต่อท้ายด้วการสวดทบทวนศีล และข้อปฏิบัติของสามเณร และ มีการอธิบายเพิ่มในแต่ละสูตรจาก พระไตรปิกทั้ง ๓ (พระวินัย พระสูตร และ พระอภิธรรม (เรียนอภิธรรม)) และให้เปลี่ยนบทที่สวดไปเรื่อยๆ โดยเลือกมาจากหนังสือนักธรรม ตรี โท  เอก, ทั้ง นวโกวาท,  พุทธสุภาสิต ๑–๓, วินัยมุข ๑–๓, +เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ภาวนา การละ การเลิกอุปาทาน+ตัณหา ศีล วัตร ๑๔  ปาฏิโมกข์ บางหมวด เช่น เสขิยวัตร ๗๕  สังฆาทิเสส ๑๓  ปาราชิก ๔      การฝึกสมาธิ  วิปัสสะนา+อุปะกิเลส ๑๐   สังโยชน์ ๑๐   กิเลส ๑๖   วิธีรักษาสมาธิ ๑๑ ข้อ   อนัตตลักขณสูตร   กาลามสูตร ๑๐ มงคลสูตร หลักการตัดสินพระธรรมวินัย ขันธ์ห้า แปล อย่างละเอียด นำพระปริตรทั้งหมด มาสวด แปล+อธิบายที่มา วิธีใช้+เวลาที่จะใช้ ฯลฯ เพื่อฝึกศรัทธา วิริยะ สติ  พหูสูต สมาธิ  ปัญญา  ฉลาด ฯลฯ  เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วในหนังสือของวัดหนองป่าพง

เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนา และ ฟังการอ่าน+อธิบายจากหนังสือบุพพสิกขาวรรณนา  พระไตรปิฎก  วิมุตติมรรค  มิลินทปัญหา วิสุทธิมรรค  ธรรมปฏิบัติภาวนา  กรรมฐาน หลักสูตรนักธรรม ตรี-โท-เอก อุปลมณี +อื่นๆ      เวลา ๒๑.๐๐ น. กราบพระ เลิก กลับกุฎี เพื่อเดินจงกรม ศึกษาตำราไตรปิฎก อาจจะเขียนบันทึกการภาวนาประจำวันว่าได้ทำอะไรบ้าง?   สิ่งใดที่ดีที่สมบูรณ์ก็รักษาไว้  หรือถ้าขาดที่ยังไม่ดี ก็ให้เติม แก้ไข, ทำวัตร  เจริญพระปริตร(เช่น คาถากันงู)  เมตตา พรหมวิหาร ๔ นั่งสมาธิ  ภาวนาส่วนตัว จนถึง เวลาประมาณ ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น.  จึงจำวัด   ยกเว้นในวันพระ หรือ ในวันพิเศษ ที่เร่งความเพียร ก็จะอยู่ เนสัชชิก คือ ไม่นอนตลอดคืน เพื่อภาวนา ฆ่ากิเลสให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นิพพานบรมสุข ร็วๆ  (ปกติพระพุทธเจ้าจะใช้เวลาพักจำวัดประมาณ ๔ ชั่วโมง  ยกเว้นป่วย เราก็ควรจะถือตามท่านบ้าง)

                                 --------------------------------------------------------------------------------------------

               พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ เสาวิทยุพุทธะวัดป่าดงใหญ่  คือ ๑๕ องศา ๒๘ ลิปดา ๑๗.๒๖ ฟิลิปดา เหนือ  และ ๑๐๔ องศา  ๕๐ ลิปดา  ๑๖.๐๑ ฟิลิปดา ตะวันออก   15281726 N. 104501601 E.

หมายเหตุ    ถ้า อยู่วิเวก เวลา ๐๒,๔๕ น. และ ๑๔.๔๕ น. จะมีการตีระฆังเตือนให้ทำความเพียร+ทำกิจวัตรส่วนรวม   เมื่อตีระฆังจบ ให้มารวมกันอย่างช้าไม่เกิน ๑๕  นาที  ผู้ที่มารออยู่ก่อน ยิ่งดี    นช่วงเวลาที่เหลือ ก็ให้ทำความเพียร ภาวนา ฆ่ากิเลสส่วนตัว.

            ข้อวัตร ทั้งหมดนี้  อาจจะดัดแปลง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  เช่น บางครั้งก็จะมีการอยู่วิเวก  เพื่อ เร่งความเพียร    แต่..ก็ไม่ใช่ ว่า.. จะไม่ทำอะไรเลย?  ยังมี ธุดงค์ ๑๓ วัตร ๑๔  สติ ศีล สมาธิ วิริยะ ภาวนา เพื่อละ เลิก บรรเทา  ฆ่ากิเลส เพื่อความสุข  สงบ เหมือน เดิม

 

 จง ประสบความสำเร็จ  ก้าวหน้า มีกำลังกาย ใจ ในการสู้กับกิเลส บรรลุ ถึงศีล วิริยะ สติ ปีติ สุข สมาธิ  ปัญญา มรรค ผล  นิพพานบรมสุข ทุกๆ วินาที ทุกรูป นาม ทุกท่าน ทุกคน เทอญ.  ๑๙ มิ. ย. พ.ศ. ๒๕๔๔

 จาก วัดป่าดงใหญ่ เลขที่ ๑๓๕  ถนน  ๒๔๐๘ หลัก กิโลเมตร ที่ ๕ + ๗๑๒ เมตร  หมู่  ๒  บ้านแดงหม้อ  ต. แดงหม้อ  อ. เขื่องใน  จ. อุบลราชธานี  ๓๔๑๕๐ ..    ๑  ม.ค.  พ.ศ. ๒๕๓๗ ..  ก่อตั้ง   ๙  ม.ค.  พ.ศ.  ๒๕๔๗   มีวิสุงคามสีมา               

พระ ประสิทธิ์ ( แววศรี )  ฐานะธัมโม  เกิด ๑๑ ส.ค. ๑๑  บวช ๒ ส.ค. ๓๖ ...  ฝึก.. ธุดงค์ ๑๓  วัตร ๑๔   ศีล ๒๒๗  ศรัทธา ขันติ  ศรัทธา ขันติ  สติ  สมาธิ  ปัญญา à พพาน 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795 KB
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2556,21:38   อ่าน 1710 ครั้ง