ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
๐๐๕. กากสูตร พระอีกา ๑๐ อย่าง ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 604.5 KB 352
๐๐๖.๐๓. ตารางถือ ธุดงค์ ๑๓ (๒ หน้าแรก) และรวม อานิสงส์ อีก ทั้งหมด ๖๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 1009
๐๐๔.๐๑. เหตุอายุสั้น+ยาวนาน=อนายุสสะสูตร+เหตุตระกูลอยู่ได้ไม่=นานกุลสูตร ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 517
๐๐๔. แก้อ้วน เพื่อหุ่นดี เงิน เวลา สร้างนิสัยที่ดี ประหยัด รวย ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 753
๐๐๖. จะหลุดพ้น เริ่มที่ อวิชา-ทุกข์-หรือเริ่มเริ่มที่กุศลศีล-หรือเริ่มเริ่มที่ศรัทธา-หรือเริ่มเริ่มที่โยนิโสมนสิการ (ตั้ง)มีชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 467
๐๐๖.๐๑. หลุดพ้น เริ่ม อวิชชา.ทุกข์-หรือเริ่มที่กุศลศีล-หรือเริ่มที่ศรัทธา-หรือเริ่มที่โยนิโสมนสิการ-แล้ว ไป ขยญาณ (นอน) มีชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 355
๐๐๖.๐๕.๐๐ ตาราง ข้อวัตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงใหญ่ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 703
๐๐๖.๐๕.๐๐ ตาราง ข้อวัตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงใหญ่ ๑ หน้า - สำหรับการผสาน Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 798
๐๐๖.๐๘. ท่องจำง่าย ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 1472
๐๐๖.๐๘.๐๑. เรียนจำ เก่งสูตรพระอานนท์ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 1109
๐๐๖.๐๖.๐๓. ผัง สติ โพชฌงค์ ๑ หน้า 757
๐๐๖.๒๐. เหตุล่าช้าโอ้เอ้ต่อนิพพาน ๑๓ ข้อ+เหตุที่ฟังแล้วไม่บรรลุธรรม ๑๒ ข้อ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 598
๐๐๖.๐๖.๐๒. เสวนาสัตบุรุษ มุ่งสู่ นิพพาน ๑ หน้า 256
๐๐๖.๐๙. อานิสงส์ฟังธรรมเข้าใจ บรรลุธรรม ง่าย ๆ จำได้ง่าย ไม่ลืม ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1453
๐๐๖.๑๐. ตารางวิธีตัดสินพระธรรมวินัยว่า ถูกหรือผิด ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 291
๐๐๖.๑๓. ตาราง จริตทั้ง ๖ ๔ หน้า ( หน้าที่ ๒ ขวาง) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 811
๐๐๖.๑๔. ตารางแก้ สาเหตุ เกียจคร้าน หน้า ๑ ข้อความ หน้า ๒ ตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 619
๐๐๖.๑๕.๐๑ มงคลสูตร ๓๘ +ทางแห่งความเสื่อม ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 836
๐๐๖.๑๖. ตารางตรวจนิสัย ความประพฤติ เจริญ เสื่อม ๓๔ อย่าง ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 839
๐๐๖.๑๗. เครื่องเศร้าหมอง=อุปกิเลส ๑๖ มี อริยขั้นไหนละได้บ้าง ๑ หน้า ข้างหลังเป็นอีกคำอธิบาย ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 1063
๐๐๖.๑๘. ตารางตรวจ กาลามสูตร ๑๐ ว่า จะเชื่ออย่างไร ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 610
๐๐๖.๑๙. ตารางแสดงการกำหนดนาม ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 583
๐๐๖.๑๙.๐๑. ตารางสรุปไตรลักษณ์ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 511
๐๐๖.๐๕.๐๔. ข้อที่ควรทำเมื่ออยู่กุฎี เพื่อเจริญในธรรมบรรลุถึงนิพพาน ที่บรมสุขที่สุดในโลก ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 558
๐๐๖.๑๙.๐๒. ตารางรวมญาณ ๑๖ วิปัสสนาญาณ ๙ สิกขา ๓ วิสุทธิ ๗ อริยสัจจ์ ๔ ปริญญา ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 1045
๐๐๖.๒๒. วิธีขัดเกลากิเลส ๔๔ อย่าง น่าจะเอามาสวดทำวัตร มี ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 498
๐๐๖.๓๒. ตารางปริวัฏฏ์ ๓ อาการ ๑๒ ญาณ ๓ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 1246
๐๐๖.๒๐. เหตุล่าช้าโอ้เอ้ต่อนิพพาน ๑๓ ข้อ+เหตุที่ฟังแล้วไม่บรรลุธรรม ๑๒ ข้อ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 256
๐๐๖.๒๑. สรุปขั้นตอนการบรรลุธรรม ๘ ขั้น ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 907 KB 451
๐๐๖.๒๓. ตารางตรวจรักษาศีล ๕ ๘ ๑๐ ของนักภาวนาที่มาวัดป่าดงใหญ่ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 781
๐๐๖.๒๓.๐๑. ตารางสิกขาบทของสามเณร ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 1425
๐๐๖.๒๓.๐๒ การสมาทานศีล ๘ เฉพาะ บาลี ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 563
๐๐๖.๒๓.๐๒ การสมาทานศีล ๘ เฉพาะ บาลี ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 803
๐๐๖.๒๓.๐๓. ตารางตรวจสอบการภาวนา ๑๒๒ หน้า รวม ๑๒๔๗ ข้อ กรอกแล้วก็พอจะรู้ว่า ตัวเอง เป็นอริยะหรือปุถุชน 270
๐๐๖.๒๓.๐๔. ตารางตรวจศีล ๒๒๗ ข้อ จาก วัดป่าดงใหญ่ ๑๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 810 KB 1072
๐๐๖.๒๔. ตารางตรวจกรรมบถ ๑๐ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 587
๐๐๖.๒๕.๐๑. ตารางกรรมฐาน ๔๐ ว่าจะเหมาะกับจริตใด เราจะเอากรรมฐานใด ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 537
๐๐๖.๒๕.๐๒. ทีปสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค หน้าที่ 323 อานิสงส์อานาปานสติสมาธิ ได้ฌาณ ๕-๘+นิโรธ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 551.5 KB 942
๐๐๖.๒๖.๐๑. ตารางอานิสงส์กายคตาสติ ๑๐ จากการฝึก กายคตาสติ หรือ อานาปานสติ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 772
๐๐๖.๒๗. ตารางประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ๘ ข้อ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 516
๐๐๖.๒๘. วิธีรักษาสมาธิ ๑๑ เพื่อ ตรวจว่าเราฝึกสมาธิได้ดี ไม่ดี ก้าวหน้า หรืออยู่กับที่อะไร ๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 622
๐๐๖.๓๒. ตารางปริวัฏฏ์ ๓ อาการ ๑๒ ญาณ ๓ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 262
๐๐๖.๓๓. ตารางเมถุลสังโยค ๗+ปาระมี ๑๐ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 325
๐๐๖.๓๔. ตารางคุณสมบัติของพระภิกษุ ที่อยู่ป่า ๑๗ ข้อ จากโคลิสสานิสูตร ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 858
๐๐๖.๓๕. ผัวเจอเมียทุกชาติ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 954
๐๐๖.๓๖. ตารางแก้กลัว ๑๖ ข้อ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 1069
๐๐๖.๓๗.๐๐๑. ตารางอากังเขยยะ ๑๗ อานิสงส์ที่พึงหวังได้จากการมีศีล วิเวก ฌาน วิปัสน า ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 695
๐๐๖.๓๘. ตารางวิธีการละกิเลส ๗ ข้อ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 536
๐๐๖.๔๐. คุณสมบัติของพระโสดาบัน ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 542
๐๐๖.๔๗. ตาราง กามโภคี ๑๐ ผู้บริโภคกาม แสวงหาทรัพย์ ใช้ แจกอย่างไร ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 703
๐๐๖.๕๒. ตารางทำทานจะได้บุญหรือไม่ จะส่งบุญกุศล อุทิศจะถึงแก่ผู้ล่วงลับ หรือมีชีวิตอยู่หรือไม่ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 463
๐๐๖.๕๓. ทำบุญกับใคร จึงจะได้ผลมากสุด พระภิกษุ สามเณร ชี ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 1066
๐๐๖.๕๔. กวาด มีอานิสงส์ ๗ มี ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1121
๐๐๖.๕๕. ตาราง โทษของการทำร้าย ผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 727
๐๐๖.๕๖. ตารางอยากมั่งมี รวย+วิธีคบมิตร ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 570
๐๐๖.๕๗. ตารางทิศทั้ง ๖ หน้าที่ของแต่ละท่าน + อบายมุข ๖ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 1107
๐๐๖.๕๘. เมตตา - อานิสงส์ ๑๑ อย่าง ภาษาไทยทั้งหมด ย่อ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 727
๐๐๖.๕๘.๐๑. ตารางอัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร ๔ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 584
๐๐๖.๕๘.๐๒. ตารางตรวจแผ่เมตตา+อานิสงส์เมตตา ๑๑ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 510
๐๐๖.๕๙. ตารางกรรมทำอะไรมาจึงเป็นเช่นนี้ สัตว์แตกต่างกัน จาก มูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 543
๐๐๖.๖๑. ตาราง อิ่มไม่เป็น ๑๖ อย่าง มี ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 1990
๐๐๖.๖๒. ตารางธรรมที่บรรพชิตต้องพิจารณา ๑๐+๕ อย่าง ปลุกให้ตื่น ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 679
๐๐๖.๖๓. วิธีสอนของพุทธเจ้า ยอดครูของ คน เทวดา มาร พรหม+ เสียงพุทโธ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 481
๐๐๖.๖๔. วิธีสอนคน จากอุทายิสูตร เป็นยอดพระธัมกถึก ๕ + วิธีตอบปัญหา คนที่ควรคุย-ไม่ควรคุยด้วย ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 643
๐๐๖.๖๕. ตอบปัญหาพุทโธ ทำให้ฉลาด ไม่มีติด ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 425
๐๐๖.๖๖. บรรลุธรรมขณะป่วย ๖ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 601
๐๐๖.๖๗. ภรรยา ๗ อย่าง+วิธีการปฎิบัติต่อทุกข์ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 497
๐๐๖.๖๘. ตาราง ทาน ๑๐ อย่าง ที่ไม่ได้บุญ +อบายมุข ๖ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 953
๐๐๖.๖๙. ตารางสัปปุริธรรม ๗ การปฎิบัติตัวเพื่อเป็นคนดี ๗ อย่าง ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 832
๐๐๖.๗๐. อันตรายของพระที่บวชใหม่ ๔ อย่าง+สิ่งที่พระใหม่ควรทำ ๕ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 789
๐๐๖.๗๑. ตระกูลล้มละลาย เพราะว่า ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 493
๐๐๖.๗๒. สัมมาสังกัปปะ เนกขัมมสังกัปป์ อพยาบาทสังกัปป์ อวิหิงสาสังกัปป์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 521
๐๖๑. คาถากันงู ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 733
๐๖๒. ที่มาของเมตตาสูตร (กรณียะ (๑ หน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 468
๐๖๓. เมตตาสูตร (กรณียะ=กันผี) ๓ หน้าแรก (ทั้งหมด ๓๔ หน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 818 KB 324
๐๐๖.๒๙. ตารางสัปปายะ ๗ วิธีรักษานิมิต+สมาธิ+กรรมฐาน ๗ วิธี ๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 706
๐๐๖.๕๘.๐๓. แผ่เมตตา+๑๐ ทิศ+เมตตาหลวง ๑๔ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 217 KB 1926
๐๐๖.๕๘.๐๓.๐๑ (ต่อจาก ๐๐๖.๕๘.๐๓.) แปลเมตตากถาภาษาไทย+อรรถกถา ๑๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 636
๐๐๖.๕๘.๐๕. บาลี+ไทย แผ่เมตตา อะหัง+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา ๒๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 661
๐๐๖.๕๘.๐๗. มี ๒๔ หน้า เต็มพันเมตตาบาลีต้น+ปลายแปลเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 438.5 KB 5503
๐๐๖.๕๘.๐๘. เมตตากถา บาลี ๑๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 286.47 KB 713
๐๐๖.๕๘.๐๙.. เมตตา ภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 265
๐๐๖.๕๘.๑๑. คาถากันงู ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 257
๐๐๖.๕๘.๑๒. ที่มาของเมตตาสูตร (กรณียะ (๑ หน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 242
๐๐๖.๕๘.๑๓. เมตตาสูตร (กรณียะ=กันผี) ๓ หน้าแรก (ทั้งหมด ๓๔ หน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 818 KB 752
๐๐๖.๗๕. เพิ่ม รีบสอนก่อนได้ศีล สมาธิ ปัญญา อํ ป. ๒๒ - ๗๙๘ เหตุเสื่อม+รักษาพุทธให้ยั่งยืนถึงห้าพันปี ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 611
๐๑๖. ทำนายฝัน ๕ อย่าง+ฝัน ๑๖+แก้คาถากันเปรต บอกที่มาของสูตรยัญ ด้วย + หมาดำ ๒๕ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 297.5 KB 803
๐๑๗. ฝัน ๕ อย่าง ๒ หน้า ๒๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 688
๐๒๔. อานิสงส์ศีล ๕ +วิธีพ้นทุกข์ทันทีจากศีล+สมาธิ +ปัญญา (ไม่มีรูป) ๑๐ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 862.5 KB 637
๐๒๖. ยาดองพิเศษชื่อ โลณะโสจิระกะ (โลณโสวีระกะ) ( เอ็มไซม์ ) (ไม่มีรูป) ๑๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 3202
๐๓๕. รถที่ดีที่สุด งานวิจัยของพระประสิทธิ์ (อดีต วิศกรเครื่องกล - ปวช. ปวส. ช่างยนต์ - เทคนิคยานยนต์ ) อัจฉราสูตร+ พราหมณสูตร ๕ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 612.5 KB 758
๐๓๖. ฉฉักกสูตร เรื่องที่ฟังแล้วบรรลุอรหันต์ ๑ พัน ๙ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 935
๐๔๕. คณกโมคคัลลานะสูตร ว่าด้วยขั้นตอนปฏิบัติธรรมตามลำดับ จากตํ่าไปสูง ๖ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 551
๐๔๔.๐๑. อุโบสถ และ ปวารณา ๑๕ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 2339
๐๕๗. กรรมของพุทโธ ๑๒-๑๕ อย่าง มี ๑๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 635 KB 932
๐๖๕. แก้กลัว ๑๖ มนต์ คาถา (๔. ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว แก้ด้วย ๑๖ คาถา) ๖ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 494
๐๖๕.๐๑. แก้กลัว โดยแก้นิวรณ์ ๕ +อาศัย โพชฌงค์ ๗ ช่วย ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 504
๐๖๗. วิตักกะสัณฐานะสูตร แก้กิเลส ๕ กัดฟัน ๑๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 1939
๐๗๗. ฉวิโสธะนะสูตร ตรวจว่าได้อรหันต์หรือยัง+ละนิวรณ์ ๕ + เสขะบุคคล +ฉวิโสธนสูตร ๓๐ หน้า +ละนิวรณ์ ๖ ๕๗ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 2844
๐๘๔. อบไอน้ำ หรือ ชันตาฆะระวัตร อันเป็น ๑ ใน ๑๔ ของวัตร ๑๔ หรือ สปา ๑๔ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1270
๐๙๒. วิธีการค้าขายให้รวย+นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า แถมพระสูตรของพระ,โยม,เวลา+จักร ๔ ๙ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1794
๐๙๕. สาเหตุที่ฝนแล้ง ทำให้ฝนหยุดตก+คาถาเกี่ยวกับฝน (ไม่มีรูป ) ๓๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1284
๑๐๙. แก้มานะตาทิพย์ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1172
๑๑๒. เรื่องหญิง ๆ (ไม่มีรูป) ๑๘ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 220 KB 1053
๑๑๓. คาถาบ้านดี ย่อ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 632
๑๑๔. คาถาบ้านดี ..... วิธีรวย ไม่จน คาถาบ้านดี .... ๒๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 779.5 KB 769
๑๑๔.๐๑. อานิสงส์ของอานาปานสติมากมาย เข้านิโรธ เพิกกสิณได้ด้วย จากทีปสูตร ๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 534
๑๑๕. ประวัติพระพุทธเจ้า จาก อรรถกถา ๒๘ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 769
๑๑๗. พระเถระที่ดีๆ ๑๐+พระที่ไม่น่าคบ ๕ + พระที่น่าคุยด้วย ๕ ๓ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 549
๑๑๘. วิธี ๑๑ เลี้ยงวัวดี+พระดี ๑๑ อย่าง ๑๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 682 KB 774
๑๒๓. อานิสงส์ของการเดินจงกรม จากจังกะมะ สูตร อังคุตตะระนิกาย ปัญจะ ๗ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 248
๑๒๔. กลวิธีคิดจะบรรลุธรรม โดยผ่านพ้น..หญิง รวม ๑๑๔ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 835
๑๓๐. วิธีพิจารณาอาหารบิณฑบาต และ คิลานะเภสัช เสนาสนะ + จีวร ๕ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 3750
๑๓๓. คาถา คลอดบุตรง่าย = คาถา องคุลิมาละ ( ๒๐ หน้า ) Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 1380
๕๐๒.๑ ใบปวารณา แบบ ให้ โยมที่ถือเงิน และให้พระ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 3108
๑๗๒. คุณสมบัติของ ความเป็นผู้นำ+ข้าราชการที่ดี จาก พระไตรปิฎก Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 959
๑๗๓. ที่มา ของ วันอุโบสถ จาก พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.46 KB 725
๑๗๔. เนื้อ ต้องห้าม ๑๐ อย่าง สำหรับ พระภิกษุ สามเณร Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 253
๐๐๖.๕๘.๐๖. แผ่เมตตา แบบวัดป่าดงใหญ่+มีรูปทิศ+มีรูปพระด้วย (ไมีมีรูป) ๒๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 301.5 KB 1409
๐๐๖.๕๑. ตารางบุญกิริยาวัตถุ ๑๐+สิ่งที่นักบวชควรคิด ๑๐+ที่พึ่ง ๑๐+กถาวัตถุ ๑๐+อนุสติ ๑๐ ๒ หน้า 236
๐๔๔. วิธี แสดงอาบัติ คำแปล ของพระ Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 4163
๐๐๖.๑๒. การใช้เงินแบบ มีเหลือ ตลอดกาล จาก อาทิยสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 742
๑๗๐. อธิบาย คำถวายสังฆทาน ๓๗ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 385.5 KB 1251
๐๒๙. วิธีการบวช สามเณร+ภิกษุ ชี ปะขาว ( มีแปล สอนพระใหม่ ) ณ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ 214
๐๑๕.๐๗. หน้าที่ หมอ คนป่วยควรจะทำอย่างไร ๕ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1061
๐๐๖.๐๒. เส้นทาง สู่ พระนิพพาน เริ่ม ที่ ศรัทธา เข้าไปหา นั่งใกล้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 381
๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ ใน หน้าแรกมีตาราง มี ๓๙ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 555
๐๒๐.๐๑. ผิดมากน้อยแค่ไหน จึงจะถือว่าผิดศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ + กรรมบท ๑๐ มี ๒๗ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 296
๐๑๕.๐๒. อาพาธสูตร คิริมานันทสูตร แก้ป่วย ๕ หน้า.doc Word Document ขนาดไฟล์ 544 KB 392
๐๐๖.๖๐. โรคที่เป็นเหตุให้ตาย ๘ + คิริมานนทสูตร (ยาดี แก้ป่วย) ๒ หน้า.doc Word Document ขนาดไฟล์ 586 KB 243
๐๐๖.๒๕. ตารางตรวจฝึกสมาธิแบบอานาปานะสติ คือการมีสติในการกำหนดรู้ลมหายใจที่กำลังเข้า ออก+ ๑๑ อันตรายของสมาธิ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 285
๐๐๖.๕๒.๐๑ ตาราง การทำบุญ กุศล กับ ใคร ดีที่สุด ๒ หน้า .doc Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 182
๑๒๙.๐๐๒. ชีวประวัติ พระประสิทธิ์ ฐานะธัมโม ( ไม่มีรูป มีแต่ตัวหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 886.5 KB 263
๑๒๙.๐๐๓. ประวัติย่อ คำขวัญ พระประสิทธ์. ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 172
๑๒๙.๐๐๓.๐๐๑. เจ้าอาวาส ที่ วัดป่าดงใหญ่ ๖ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 881
๐๔๔.๐๑. อุโบสถ และ ปวารณา ๑๕ หน้า (แก้ไข บางส่วน) Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 191
๐๐๖.๑๕. ตาราง มงคล ๓๘ ประการ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 80.86 KB 264
๑๒๓. อานิสงส์ของการเดินจงกรม จากจังกะมะ สูตร อังคุตตะระนิกาย ปัญจะ ๗ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 814
๐๐๖.๕๐.๐๓. ตาราง แก้ลังเลสงสัย วิจิกิจฉา จนไม่ยอมทำดี ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 180
๐๐๖.๔๘. ตาราง วิธีแก้กามฉันท์ + แก้กิเลส ๕ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 174
๐๐๖.๔๙. ตาราง วิธีแก้พยาบาท ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 187
๐๐๖.๔๙.๐๑. ใหม่ ตาราง วิธีแก้โกรธ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 150
๐๐๖.๕๐.๐๑. ตาราง แก้ฟุ้งซ่าน รำคาญ อุทธัจจกุกกุจจะ ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 158
๐๐๖.๕๐.๐๒. ตาราง แก้ง่วง ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 152
๐๐๖.๔๑. ตาราง สร้างสติ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 152
๐๐๖.๔๒. ตาราง ธัมมวิจัย ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 167
๐๐๖.๔๓. ตาราง วิริยะ ความเพียร ๒ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 164
๐๐๖.๔๔. ตาราง ป๊ติ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 153
๐๐๖.๔๕. วิธีการสร้าง ปัสสัทธิ จากโพชฌงค์ ๗. ๑ หน้า doc Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 163
๐๐๖.๔๖. ตาราง สร้างอุเบกขา จากโพชฌงค์ ๗. ๑ หน้า doc Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 147
๐๐๖.๓๐. ตารางโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ๒ หน้า. Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 151
๐๐๖.๓๑. ตารางอริยสัจจ์ ๔ ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 151
๐๐๖.๐๕.๐๑. วิธีการใช้โรงครัว ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 170
๐๐๖.๐๕.๐๒. วิธีการใช้ห้องพักโยม ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 152
๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ ใน หน้าแรกมีตาราง มี ๓๙ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 168
๐๔๗. ปราสาท ๓ ของสิทธัตถะ + นอนตะแคงขวา 153
๑๓๕. ที่มา ของ บุญประดับดิน + ( ช่วง ๑๕ วัน ) บุญสลาก...เปรต .. ๒๙ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 300
๐๐๖.๒๕. ตารางตรวจฝึกสมาธิแบบอานาปานะสติ คือการมีสติในการกำหนดรู้ลมหายใจที่กำลังเข้า ออก+11 อันตรายของสมาธิ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 184
๐๐๖.๒๖. อานิสงส์ ๑๐ จากกายคตาสติ มีประโยชน์ ทันตา ข้อมูล ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 165
๐๐๖.๒๒.๐๑. ตารางวิธีขัดเกลากิเลส ๔๔ ตัว จากสัลเลขะสูตรเพื่อความสุข ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 133
๐๐๖.๖๕.๐๓. วิธีพูดของพุทโธ มีประโยชน์ เป็นหลัก+เหตุที่ถาม ๒ หน้า.doc Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 98
๐๓๘. ๑๗ อานิสงส์ศีล วิเวก วิปัสนา สมาธิ จาก อากังเขยยะสูตร ๒ หน้า. Word Document ขนาดไฟล์ 147 KB 109
๐๐๖.๐๕.๐๓. วิธีการใช้ห้องนํ้า ๑ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 112
๐๑๕.๐๔.๐๑. สักกัตวา+โพชฌงค์ ๗ ( มีที่มา ) ยังไม่จบ ๑๐ หน้า.doc Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 89
๐๐๑. ผลของนักภาวนาที่มาฝึกกรรมฐาน ณ วัดป่าดงใหญ่ ๖ หน้า (ใช้ตรวจสอบผู้ที่เข้าภาวนา ต้อง แสกนใส่เพิ่มทุกรูป ทุกองค์) Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 77
๐๐๐. ประวัติ หลวงพ่อแสวง อชิโต ( ชื่อเดิม แสวง ชมภูพื้น ) 17022562 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 61
๐๕๔. ยาถ่ายสำหรับพระอริยเจ้า ๒๘ หน้า Word Document ขนาดไฟล์ 640.5 KB 44