ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ย. 58 ๘ พ.ย. พ.ศ ๒๕๕๘ มาร่วม สร้าง ทำกุศล + ภาวนา แก้ทุกข์ .. คณะ จาก กทม. จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ พลัส ฟิวด์ เซอร์วิส ( นายอิสริยะ ( ช่างโก้ ) กุลวิทิต + ปานจิต วัชรธนสาร พร้อม ญาติมิตร ) ที่เคย
         ... มา ร่วมสร้าง  ทำบุญ ทาน  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  สร้างกุศล ภาวนา  กรรมฐาน ฯลฯ ... 

คณะ จาก กทม. จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สตาร์ พลัส ฟิวด์ เซอร์วิส  ( นาย อิสริยะ ( ช่างโก้ ) กุลวิทิต + ปานจิต  วัชรธนสาร พร้อม ญาติมิตร ) ..

                ...  เป็นคณะ ที่เคย มา ช่วยทำ โครงเสาวิทยุ   +++ ทำโรงครัว ฯลฯ  ร่วมกับ หลาย รูป นาม  ...  

                       จะมา ทำบุญ ภาวนา ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ .. 

                       ใน เช้า วันอาทิตย์ ที่ วันที่  ๘  พ.ย. พ.ศ ๒๕๕๘  

สุภาพ ไม่ นุ่งสั้น ไม่เปิดคอกว้าง ไม่เปิดสะดือ ปกปิด ร่างกาย วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ + สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
20 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ .. เป็น โครงการ ของ อบต. แดงหม้อ .. ผู้ เข้า ร่วม กิจกรรม ก็ มี สมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชน เยาวชน เด็ก ป.๔ ป. ๕ ป. ๕ นักเรียนผู้สูงอายุ ฯลฯ ..
เริ่ม หลังฉัน เก้า สิบ โมง เช้า พฤหัสบดี ๒๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ . ชาว วัดป่าดงใหญ่ ( บ้านเก่าแดง ) บ้านแดงหม้อ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ จาก อบต. แดงหม้อ ฯลฯ ..
กำลัง ๆๆ ( ฝน เริ่ม กำลังตก ๑๓.๑๕ น. ) เตรียม สถานที่ บริเวณ มี กวาด
ถู ล้าง ปัด เก็บสิ่งของให้เรียบร้อย จัดสถานที่ ทางเข้า ออก เตรียมโต๊ะหมู่บูชา เครื่องขยายเสียง ล้างด้วยนํ้าสะอาด ที่ครัว ศาลา กุฎี เตรียมที่พัก ห้องนํ้า ส้วม ที่จอดรถ ฯลฯ ..
เพื่อ จะ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ..
เริ่ม ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ..
ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปี หลัง พุทโธ ปรินิพพานมาแล้ว ขึ้น ๓ คํ่าเดือน ๑๐ ปีชวด จันทรคติ อธิกวาร ..
เป็น โครงการ ของ อบต. แดงหม้อ ..
ผู้ เข้า ร่วม กิจกรรม ก็ มี สมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชน เยาวชน เด็ก ป. ๔ ป. ๕ ป. ๕ สองโรงเรียน นักเรียนผู้สูงอายุ หนึ่ง โรงเรียน ฯลฯ ..
เพื่อ ส่งเสริมกิจจกรรม การมีส่วนร่วม ของ ทุก ๆ ฝ่าย ..
มี การ ฟังธรรม ฝึก รักษาศีล จงกรม สติปัฐฐาน ๔ วิริยะ สมาสธิ ปัญญา ภาวนา ..
เพื่อ แก้ ปัญหา ชีวิต เพื่อ พ้นทุกข์ ...
สร้าง ปารมี ๑๐ คูณ ๓ ได้ ๓๐ ... ... ...
วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ... การแต่งกาย ชุดขาว หรือชุด สุภาพ ปิด หลุมคอ ปิดข้อเท้า อบต. แดงหม้อ อ. เขื่องใน
21 มี.ค. 66 ถึง 22 มี.ค. 66 21-22 03 2566 วันพระอุโบสถ( สิ้นปีขาล ) อังคาร แรม ๑๕ คํ่า สิ้นเดือน ๔ อธิกมาส ( ๘๘ ) ปกติวาร ปีเถาะ ฤดูร้อนวันที่ ๑๕ จันทรคติ พุทธบริษัท ชาวพุทธ ฝึกรักษาศีล ๕-๘ สติ ขันติ จงกรม สมาธิ ปัญญา นิพพา


 • จาก วัดป่าดงใหญ่ ( บ้านเก่าแดง )   ๑๓๕ หมู่ ๒  บ้านแดงหม้อ ( บ้านแดง + บ้านหม้อ )  ตำบลแดงหม้อ อ. เขื่องใน  จ. อุบลราชธานี ภาคอีสาน ( + ๕๗๒ กม. ทิศตะวันออก ของ กทม. )  ภาคอีสาน  ประเทศไทย  ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โลก  ....
  นิพพาน บรมสุข ...

  ... ======== ...

  .... เข้า ฟัง วิทยุ ธรรม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
  ... *** ฟังเสียงจาก ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " ปัจจุบันธรรม " ใน ตอน เช้า ประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ได้ทุกวัน ***
  โดยฟังได้ จาก .. . .. https://radio.plathong.net/main/radio10/8420 ...
  type=http"
  ... และ รับ สื่อ ธรรมมะ { กด ที่ ... " รับ+ดึง เอกสารสื่อตาราง ธรรม " } ได้จาก ได้ จาก ... http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/download-document ...
  ……… ..
  หรือกด .. http://www.wadpadongyaibandangmoh.com .......

                                     .....    ....  .... 

               ณ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ  เช้า ภาวนา บ่าย คํ่า

   

   { ปีนักษัตรไทย เปลี่ยน ปี ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน ( แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ) }  

   

  วันที่ ๒๓ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพระอุโบสถ พระฟังศีล ๒๒๗ วันพุธ แรม ๑๕ คํ่า  สิ้นสุดเดือน ๑๒  เป็นวันสุดท้าย ของปีขาล    ( ปีเสือ )

   

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๑    เป็นวันเริ่มต้น ปีเถาะ ( ปี กระต่าย )

                                       -----------------------------

  ...  กด เข้าฟัง วิทยุ พุทธ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ  ...

  ………
  ... หรือ ฟัง ดู จาก ทางกล้อง ...
  .......................................................
  ... หรือ ฟังได้ จาก .....
  ยูทูป ฟัง ดู ได้ โดย พิมพ์ ชื่อ ใน ข้อ ๐๐๑. และ ข้อ ๐๐๒. แล้ว กด " ค้นหา " ใน ยูทูป ..
  ๐๐๑. " PHRAPRASIT THANADHAMMO " ... กด ค้นหา -----> …
  ๐๐๒. " wadpadongyai ban deangmo " ... กด ค้นหา -----> ….………
  ... ...
  แผนที่ ไป วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
  ... พิมพ์ .." วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ ..
  ... หรือ พิมพ์ " ( 15.281726 , 104.501601 ) " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ .. ... ..

  { เวลา ในประเทศไทย จะ + ประมาณ ๗ ชั่วโมง ...
  มาจาก ... เส้น ลองจิจูต ๑ องศา เวลา จะ ต่างกัน ๔ นาที ( ๑๕ องศา เท่ากับ ๑ ชั่วโมง มาจาก ๑๕ คูณ ๔ เท่ากับ ๖๐ เท่ากับ ๑ ชั่วโมง ) ....
  เช่น ที่ ประเทศ ไทย ที่ประมาณ บริเวณ ตัวเมืองอุบลราชธานี เส้น องศา ( ลองจิจูต ) ที่ ๑๐๕ ... เอา ๑๐๕ คูณ ๔ ได้เท่ากับ ๔๒๐ นาที ...

  จาก ๑ ชั่วโมง จะ มี ๖๐ นาที่ ... คิดเป็น ชั่วโมง ... ดังนั้น ๔๒๐ นาที่

  จะ เท่ากับ ๔๒๐ หาร ๖๐ ได้ ๗ ชั่วโมง พอดี เป็น ค่า เวลา ประมาณ ที่ใช้ในประเทศไทย จะ เร็ว กว่า เวลา มาตรฐาน ที่ อังกฤษ ประมาณ ๗ ชั่วโมง }
  ...

  ... ที่บอกว่า เวลา + 7 ชม. นั้น ใน ๑ ชั่วโมง จะมี ๑๕ องศา มาจาก ๑ องศา เวลา จะเปลี่ยนไป ๔ นาที ลอง เอา ๑๕ คูณ ๔ จะได้ ๖๐ นาที่ เท่ากับ ๑ ชั่วโมง พอดี ... ... ...
  ... ... ...
  { พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ ที่ศาลา คือ ละติจูด = Latitude ( เส้นรุ้ง = เส้นแนวราบ , นอน ) ๑๕ องศา ๑๖ ลิปดา ๕๔.๒๑ ฟิลิปดา เหนือ * และ ลองจิจูด = Longitude ( เส้นแวง = เส้นแนวตั้ง , ยืน ) ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดา ๕.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก ....
  .. ... ​..
  ...

  * สอนเพื่อพ้นจากทุกข์ ฝึกกรรมฐาน เพื่อความสุข จาก อริยะทั้ง ๘ *
    
วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ... การแต่งกาย ชุดขาว หรือชุด สุภาพ ขาช่วงล่างใส่ยาวลงไปถึงข้อเท้า ... หญิงใส่ชุด ปิดหลุมคอ ปิดเหนือข้อเท้า ... สวมใส่ที่กันปาก กันจมูก กันเชื่อโรค มีการวัดอุณหภูมิ ลงช สถานีวิทยุพุทธะวัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ + วัดป่าดงใหญ่ ( บ้านเก่าแดง ) ๑๓๕ หมู่ ๒ บ้านแดงหม้อ ( บ้านแดง + บ้านหม้อ ) ตำบลแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ภาคอีสาน ( + ๗๑๒ กม. ทิศตะวันออกสุด ขอ